តើអ្វីទៅជា Digital Marketing ?​ ហេតុអ្វីបានជា​​ Digital Marketing សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម 4ps of digital marketing

by adminDianeAshleyBooksDigital marketing គឺជា ការ ធ្វើ ទីផ្សារ ទាំងឡាយ ណា ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ប្រព័ន្ធ អេ ឡិច ត្រូ និ ច ឬ Internet. អាជីវកម្ម បច្ចុប្បន្ន បាន ប្រើប្រាស់ ការ ធ្វើ ទីផ្សារ ទៅលើ ប្រ ព័ ន្ជ ឌីជីថល ខុសៗគ្នា ដូច ការ ទីផ្សារ ទៅលើ ប្រព័ន្ធ social Media និង វេ ប សាយ ផ្សេងទៀត ដែល សុទ្ធតែ ជា ប្រព័ន្ធ មួយ អាច ភ្ជាប់ ទំនាក់ទំនង ទៅកាន់ មនុស្ស ឬ អតិថិជន ជាច្រើន ជុំវិញ យើង កាន់តែ ស្និត ស្នា ជាង មុន នឹង ចំណាយ លុយ តិច. #Digital_Marketing #Marketing #Content_Marketing #Kumnit # គំនិត #Business #Hak Kimthong.

Images related to the topic 4ps of digital marketing

តើអ្វីទៅជា Digital Marketing ?​ ហេតុអ្វីបានជា​​ Digital Marketing សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម

តើអ្វីទៅជា Digital Marketing ?​ ហេតុអ្វីបានជា​​ Digital Marketing សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម

Search related to the topic តើអ្វីទៅជា Digital Marketing ?​ ហេតុអ្វីបានជា​​ Digital Marketing សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម

#តអវទជ #Digital #Marketing #ហតអវបនជ #Digital #Marketing #សខនសមរបអជវកមម
តើអ្វីទៅជា Digital Marketing ?​ ហេតុអ្វីបានជា​​ Digital Marketing សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម
4ps of digital marketing
あなたはここですべての有用な情報を見ることができます: ここでもっと見る
あなたはここですべての有用な情報を見ることができます: ここでもっと見る

You may also like

2 comments

Red Mercury MB 01/03/2022 - 8:00 Chiều

Good bong.

Reply
Moledy Music 01/03/2022 - 8:00 Chiều

Thansk you

Reply

Leave a Comment